Rejestracja strony w sądzie

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24) określa zasady rejestracji publikacji w formie dziennika lub czasopisma. Ma ona również zastosowanie w przypadku niektórych rodzajów stron internetowych.

Nie wszystkie zasady co do rejestracji stron są jasne i w tej chwili trwają przygotowania projektu nowelizacji ustawy. Dotychczas za dzienniki były uważane informacje prasowe publikowane na stronach co najmniej raz w tygodniu, a za czasopisma - publikowane nie częściej niż raz w tygodniu, ale nie rzadziej niż raz w roku. Według takiej definicji większość stron, ze względu na ich częste aktualizacje, musiałaby być rejestrowana.

Według dotychczasowych zasad osoby, które nie zarejestrują swoich stron, będą ścigane przez prokuraturę. Strony w formie dziennika lub czasopisma należy zarejestrować w sądzie na podstawie art. 20 Ustawy:

Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej "organem rejestracyjnym". Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

  • tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
  • dane osobowe redaktora naczelnego,
  • określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
  • częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

Opłata stała za złożenie wniosku wynosi 40 zł w znaczkach skarbowych. W przypadku prowadzenia działalności należy do niego dołączyć zaświadczenie o działalności gospodarczej z ostatnich 3 miesięcy. W przeciwnym przypadku wśród załączonych dokumentów powinny się znaleźć: odpis lub kserokopia dowodu osobistego urzędowo poświadczonego, pisemne oświadczenie redaktora o pełnej zdolności do czynności prawnych i braku pozbawienia praw publicznych. Wzór wniosku znajduje się na tej stronie.

Na publikację strony należy poczekać 30 dni od momentu zgłoszenia wniosku o rejestrację.

Partnerzy strategiczni